Warto wiedzieć

      Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zapewnia edukację uczniom o specyficznych potrzebach dydaktycznych na wszystkich etapach kształcenia. Placówka ma do dyspozycji dwa budynki szkolne, z dwunastoma oddziałami. W Szkole Podstawowej mieszczą się oddziały na poziomie edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotowego. Dla uczniów z większą niepełnosprawnością utworzone są oddziały o mniejszej liczebności. Uczniowie z autyzmem uczęszczają do trzy lub czteroosobowych zespołów klasowych. Oferta Gimnazjum jest również dostosowana do możliwości dydaktycznych uczniów. Na etapie ponadgimnazjalnym młodzież ma możliwość kształcenia w Szkole Przysposabiajacej do Pracy. Placówka prowadzi także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w formie indywidualnej, dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dla każdego z uczniów opracowany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Podstawą przyjęcia do Zespołu Szkół jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

   

      Obok działań edukacyjnych dużą wagę w Zespole Szkół przywiązuje się do zadań opiekuńczych i wychowawczych. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów i rodziców zapewniają psycholog i pedagog szkolny. Placówka posiada również doskonale wyposażony gabinet lekarski. Podczas pobytu w szkole uczniowie są pod stałą opieką dyplomowanej pielęgniarki szkolnej. W Zespole Szkół działa stołówka szkolna. Oferta szkolnej biblioteki dostosowana jest do wieku, zainteresowań i możliwości poznawczych uczniów. Dla najmłodszych adresowany jest autorski program „Przygody Profesora Książeczki” i zajęcia biblioterapii. Młodzież chętnie korzysta ze szkolnego Centrum Informacji Naukowej.

         

      W Zespole Szkół zwracamy uwagę na rozwój fizyczny uczniów z uwzględnieniem specyfiki placówki. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w salach do ćwiczeń, na boisku przy ochronce parafialnej oraz na basenie. Uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności zarówno w lekkoatletyce, w grach zespołowych jak i w pływaniu. Zadania edukacyjne nauczyciele wychowania fizycznego poszerzają o przygotowania i udział w międzyszkolnych spartakiadach i olimpiadach sportowych.

      Ważnym elementem w procesie edukacji każdego dziecka jest rozwój poprzez sztukę. Uczniowie regularnie uczestniczą w zajęciach z ceramiki w Młodzieżowym Pałacu Kultury w Katowicach. Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia plastyczne oraz muzyka z rytmiką, również w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Nasi uczniowie z dużym powodzeniem biorą udział w konkursach wokalnych. Tradycją stał się także udział szkolnego zespołu teatralnego w przeglądach artystycznych.

   

      Społeczność naszej szkoły stanowią uczniowie, z których każdy jest indywidualnością, każdy ma swoje potrzeby, zainteresowania i marzenia. Rolą naszej placówki jest zapewnić im optymalne warunki do rozwoju, w taki sposób, aby osiągali pełnię swoich możliwości, nie tracąc przy tym radości ze zdobywania wiedzy. W Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej uśmiech też ma znaczenie.