Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Oferta

      Od 1 września 2011 roku w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej działa Szkoła Przysposabiająca do Pracy. W szkole tej kształci się ponadgimnazjalna młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną. W 3-letnim toku nauki uczniowie: utrwalają i poszerzają posiadaną już wiedzę oraz zdobywają nowe umiejętności umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w środowisku. W zależności od swoich możliwości i umiejętności młodzież jest przygotowywana do pracy :
• w warsztatach terapii zajęciowej,
• przedsiębiorstwie i spółdzielni socjalnej,
• zakładzie aktywizacji zawodowej,
• zakładzie pracy chronionej,
• na otwartym rynku pracy.
      W domowej, bezpiecznej i sprzyjającej atmosferze młodzież przygotowywana jest do pełnienia różnych ról społecznych oraz samodzielnego na miarę ich możliwości, aktywnego dorosłego życia.

Statut Trzyletniej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy

Regulamin przyjmowania uczniów do Trzyletniej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy

Wzór podania o przyjęcie do szkoły - (pdf) , (doc)

O szkole

      Tak jak wszystkie zespoły klasowe mają swoją salę lekcyjną, tablicę, ławki, ale ich edukacja różni się od nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy przede wszystkim zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne w samodzielnym życiu i przyszłej pracy zarobkowej. Zajęcia odbywają się według ustalonego programu. Pod kierunkiem wychowawcy mgr Małgorzaty Mróz, nasi najstarsi uczniowie uczą się gotowania, prania i prasowania, przygotowują przetwory na zimę oraz wykonują prace porządkowe. Dbają również o ogródek, w którym dzięki życzliwości sponsorów, mogli samodzielnie zasadzić drzewka, krzewy i kwiaty. Młodzież szkoli się także w wykonywaniu prostych prac biurowych. Zdobywane umiejętności chętnie wykorzystuje w pracach na rzecz szkoły. Najnowszym przedsięwzięciem jest przygotowanie miejsca rekreacji na świeżym powietrzu, dla całego Zespołu Szkół.