Projekty unijne

                                           

      Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich przystąpił do projektu finansowanego z środków unijnych: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”. Projekty są dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs wygrały dwa projekty naszej placówki.

Pierwszy projekt.

„Rozwijanie samodzielności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z autyzmem w Hiszpanii” nr 2013-1-PL1-ESF03-39606. Termin stażu: 05.10.2013 do 12.10.2013
Cele projektu:
1. Doskonalenie kompetencji zawodowych. Zapoznanie się z metodami pracy w celu kształtowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z autyzmem w Hiszpanii. Poznanie rozwiązań pomagających korygować i kompensować różne rodzaje niepełnosprawności oraz kształtować komunikację alternatywną. Zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi sytuację osób niepełnosprawnych w Hiszpanii. Poznanie wsparcia psychologicznego i finansowego dla rodzin osób niepełnosprawnych. Poznanie sposobów przygotowania do pracy osób niepełnosprawnych i ich szans na życie w społeczeństwie.
2. Doskonalenie umiejętności językowych. Obowiązującym językiem wizyty jest język angielski i oprócz słownictwa przydatnego w codziennych sytuacjach życiowych istnieje możliwość poznania słownictwa specjalistycznego oraz doskonalenie kwalifikacji językowych.
3. Doskonalenie umiejętności społecznych, interkulturowych i adaptacyjnych. Wchodzenie w bezpośrednie relacje z osobami z różnych środowisk kulturowych i społecznych. Poznanie odmienności kulturowej Hiszpanii, jej tradycji, historii, zabytków oraz promowanie naszego kraju.
4. Promowanie integracji społecznej. Wymiana doświadczeń dotyczących promowania grupy społecznej (niepełnosprawni intelektualnie oraz osoby z autyzmem), która często ze względu na swoje ograniczenia jest marginalizowana.
5. Zastanowienie się nad realizacją wspólnego projektu. Kontynuowanie współpracy placówek w dalszym ciągu poprzez prowadzenie korespondencji, wymianę materiałów dydaktycznych i naukowych z zakresu edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z autyzmem. Rozmowy kadry nauczycielskiej oraz młodzieży przez komunikatory internetowe. Znalezienie środków na realizację wspólnego projektu w przyszłości.
      Do realizacji projektu nr: 2013-1-PL1-ESF03-39606 „Rozwijanie samodzielności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z autyzmem w Hiszpanii” zostały zakwalifikowane następujące osoby: Ilona Brzozko-Kokoszka, Daria Lesiak, Janina Lisiak, Małgorzata Świgoń. Uczestnicy zostali kwalifikowani na zasadach równościowych, bez dyskryminacji osób ze względu na płeć, wiek, preferencje seksualne i inne.
Kryteria rekrutacji:
- kwalifikacje i kompetencje zbieżne z celami projektu,
- dotychczasowe osiągnięcia w pracy zawodowej,
- prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego w domu lub na terenie szkoły,
- udział w konferencjach i szkoleniach zbieżnych z tematyką projektu,
- zaproponowanie działań, w które dana osoba może się zaangażować w celu realizacji i upowszechniania projektu,
- znajomość języka angielskiego na poziomie, co najmniej komunikatywnym.
- bogacenie swojego warsztatu pracy.
      Osoby te rozpoczęły zajęcia doskonalące z zakresu języka angielskiego, gdyż językiem roboczym wizyty jest język angielski. Rozpoczęły także przygotowanie materiałów informacyjnych mających na celu zaprezentowanie naszej placówki w trakcie trwania wizyty w Hiszpanii. Zbierane są także informacje na temat interesujących zagadnień wśród rodziców, młodzieży i reszty grona pedagogicznego.
      Materiały pozyskane w czasie wyjazdu udostępnione zostaną nauczycielom ZS w trakcie specjalnie zorganizowanej z tej okazji Rady Pedagogicznej. Zostanie zorganizowane spotkanie z uczniami ZS, na którym zostaną zaprezentowane materiały zrealizowane w czasie wizyty, jak i te pozyskane od placówek przyjmujących w Hiszpanii. Wszystkie działania podjęte przed wyjazdem oraz w ramach wyjazdu, jak również sprawozdanie z niego rozpowszechnione zostaną w lokalnych mediach.

Drugi projekt.

"Eliminowanie trudnych i niepożądanych zachowań oraz sposoby motywowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w Hiszpanii" nr 2013-2-PL1-ESF03-43108.
      W wyniku kwalifikacji do projektu komisja kwalifikacyjna w składzie:

mgr Janina Lisiak – przewodnicząca komisji
mgr Anna Jureczko – członek komisji
mgr Justyna Myrcik – członek komisji

wyłoniła następujących uczestników projektu:

1. mgr Chromy Sabina
2. mgr Jaworska Sabina
3. mgr Kamińska Joanna
4. mgr Krawczyk Zygmunt
5. mgr Kulanek Maria
6. mgr Pogoda Angelina
7. mgr Smok Urszula
8. mgr Sojka Michał

oraz osoby rezerwowe:

1. mgr Kocira Aleksandra
2. mgr Pietrek Sylwia

      Uczestnicy byli kwalifikowani na zasadach równościowych, bez dyskryminacji osób ze względu na płeć, wiek, rasę, miejsce zamieszkania, religię, preferencje seksualne, pochodzenie czy niepełnosprawność. Kolejnymi wyznacznikami wyboru były kwalifikację i kompetencje zbieżne z celami projektu oraz dotychczasowe osiągnięcia w pracy zawodowej.

Wyjazd zaplanowany jest wstępnie na 18.01-25.01.2014r.
Koordynator projektu: mgr Janina Lisiak.

Relacja z realizacji pierwszego projektu - autor mgr Janina Lisiak.

Relacja z realizacji drugiego projektu - autor mgr Joanna Kamińska.

      W dniach 26.04 - 03.05.2014r. nauczyciele z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w ramach zagranicznej mobilność szkolnej kadry edukacyjnej uczestniczyli w projekcie „Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz formy prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Hiszpanii” nr 2013-3-PL1-ESF03-47858

Temat projektu został podzielony na cztery elementy składowe:
• Wsparcie instytucjonalne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, wolontariat.
• Zajęcia artystyczne rozwijające zdolności, rodzaje warsztatów, formy i metody pracy.
• Zajęcia sportowe, jako forma rehabilitacji rozwoju, formy i metody pracy.
• Przebieg integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, wdrażanie do życia w społeczeństwie, samodzielne funkcjonowanie w środowisku, problemy na jakie napotykają niepełnosprawni.
      Pierwszą organizacja, jaką odwiedziliśmy była „Asociacion De Autismo” w Cordobie jest to stowarzyszenie, które prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z autyzmem, które częściowo opłaca państwo. W swojej ofercie organizacja posiada 4 godziny zajęć sportowych tygodniu, grupy dobierane są ze względu na chęć udziału uczestników i ich możliwości sprawnościowe. Zajęcia realizowane są w godzinach popołudniowych w poniedziałki i czwartki odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe w parku miejskim, w razie złej pogody zajęcia muzyczno-rytmiczne w salkach zajęciowych. We wtorki dzieci uczestniczą w zajęciach z „Pilates”, które odbywają się w profesjonalnym studio pod opieką instruktora, opiekunów i wolontariuszy. Specjaliści do wszystkich zajęć opłacani są przez miasto i nie są pracownikami stowarzyszenia. Rodzice po 13 r.ż. opłacają zajęcia w zależności od sytuacji materialnej rodziny.
      Kolejnym ośrodkiem, gdzie obserwowaliśmy pracę było stowarzyszenie „Cordoba Down”, organizacja ta proponuje swoim podopiecznym zajęcia sportowe. Dzieci w wieku 3-14 lat uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych odbywających się raz w tygodniu przez 1 godzinę. Podopieczni w wieku 14 – 21 lat uczestniczą w zajęciach z gier zespołowych odbywających się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie. Zajęcia prowadzone są przez pracowników stowarzyszenia na ich własnych obiektach.
      W dalszej kolejności obserwowaliśmy pracę Domu kultury „Casa de le Juventud”, którego główną funkcją jest pomoc w organizacji zajęć dodatkowych na wyraźną inicjatywę zgłaszającej się grupy osób.
      Na sam koniec wizyty w Corodobie odwiedziliśmy szkołę z klasą specjalną dla dzieci z autyzmem –„Ceip Torre de la Malmuerta”. Dzieci z klasy uczestniczą lekcjach wychowania fizycznego, dwie godziny realizowane są w zespołach klasowych a podczas kolejnych dwóch dzieci dołączane są do klas normalnych celem integracji, treść zajęć dobierana jest ze względu na możliwości ucznia. Szkoła ni e oferowała dodatkowych zajęć sportowych.
      Wizytę w Granadzie rozpoczęliśmy od zobaczenia zajęć artystycznych w Miejskie bibliotece, odbiorcami występu była szkoła Specjalna z Granady.
      Następnie wizytowaliśmy w stowarzyszeniu „Aspace”, którego uczestnikami są osoby z porażeniem mózgowym w każdym wieku. Ośrodek swoim podopiecznym oferuje zajęcia sportowe 2 razy w tygodniu w dyscyplinie ”bocce”. Ośrodek Skupia się głównie na rehabilitacji, prowadzą zajęcia w basenie, salce gimnastycznej(usprawniające) oraz zajęcia z integracji sensorycznej. Ośrodek wprowadził usamodzielnianie poprzez samoobsługę oraz prace na rzecz stowarzyszenia np. pomoc na stołówce przy wydawaniu posiłków, prace w ogrodnictwie oraz tworzenie bukietów kwiatów na sprzedaż, samodzielne projektowanie i wykonywanie wyrobów papierniczych, np. zeszytów, notesów czy biżuterii i wyrobów ceramicznych.
      W ośrodku zajęcia prowadzone są przez pracowników stowarzyszenia na ich własnych obiektach.

Relacja z realizacji trzeciego projektu - autor mgr Aleksandra Kocira.