Informacje


UWAGA! Zespół Szkół Specjalnych otrzymał nowy numer NIP 498-026-72-33. Poprzedni numer jest nieaktualny.


Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej

      Pedagog szkolny mgr Sabina Chromy oraz psycholog mgr Anna Jureczko zapraszają na konsultacje indywidualne dla wszystkich zainteresowanych problemami dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem oraz zagrożeniem niedostosowaniem społecznym. Terminy spotkań można uzgadniać pod numerem telefonu: 723 972 028


Dyrektor Zespołu Szkół mgr Zygmunt Krawczyk w sprawie SKARG i WNIOSKÓW przyjmuje w poniedziałki od 1000 do 1300 (w sprawach pilnych w godzinach pracy szkoły).


      Dyrekcja Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej informuje, że z dniem 2.01.2017 zmianie ulegają numery rachunków bankowych:

Opłaty za żywienie należy wpłacać na rachunek - PKO BP 09 1020 2313 0000 3702 0556 1560

Opłaty na ZFŚS (spłaty pożyczek) należy wpłacać na rachunek - PKO BP 61 1020 2313 0000 3702 0556 1594

Wpłaty na rzecz szkoły (sponsorzy) można wpłacać na rachunek - PKO BP 54 1020 2313 0000 3002 0556 1578U W A G A !

      Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich informuje:

      Od 01 stycznia 2017r. każdy uprawniony do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ubiegając się o:

• zapomogę
• inne świadczenia zgodne z Regulaminem

zobowiązany jest do dołączenia do WNIOSKU o przyznanie świadczenia – ZAŚWIADCZENIA o średnich zarobkach brutto z ostatnich 3 miesięcy osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podstawa prawna:
1. Rozdział V § 9
2. Protokół nr 3/11/2016 z dnia 23 listopada 2016r.

(cyt.) Rozdziała V § 9 ust. 11 pkt 3 „... Brak zaświadczenia o dochodach wyklucza świadczeniobiorcę z uzyskania świadczenia.”
      Druki do Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych można pobrać poniżej.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych

Wniosek o udzielenie bezzwrotnej zapomogi

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku

Potwierdzenie spłaty pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe

Zawieszenie spłaty pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe

Wniosek o udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Oświadczenie o dochodach
      Raport z ewaluacji:
Zagadnienie: „W jaki sposób realizacja wybranych celów i zadań szkolnego programu wychowawczego wpływa na rozwój aktywności uczniów?”

Raport z ewaluacji wewnętrznej(projekt ewaluacyjny 2014/2015)