Edukacja wczesnoszkolna

      Zespół Szkół przyjmuje do szkoły podstawowej uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Edukacja wczesnoszkolna prowadzona jest w trzech oddziałach.


      Klasa 2a to oddział łączący edukację w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Podstawa programowa dla tych klas jest taka sama jak w szkołach ogólnodostępnych, natomiast treści edukacyjne są dostosowane do możliwości uczniów i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Sala lekcyjna jest wyposażona w przystosowane dla uczniów stoliki i ławki. Dzieci mają możliwość pozostawienia swoich książek w klasie, a przyjaznej atmosferze sprzyja kącik relaksacyjny. Zajęcia edukacyjne prowadzone są poza wychowawcą przez nauczycieli: wychowania fizycznego (zajęcia ruchowe), muzyki (zajęcia muzyczne), plastyki (zajęcia plastyczne) i informatyki (zajęcia komputerowe). Ponadto uczniowie tej klasy uczęszczają na cotygodniowe zajęcia na basenie oraz cykliczne zajęcia z ceramiki prowadzone przez instruktorów Młodzieżowego Pałacu Kultury w Katowicach. Poza zajęciami edukacyjnymi uczniowie mają zapewniony udział w zajęciach rewalidacyjnych.


      Klasa 2ea jest oddziałem edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów z autyzmem. Największy nacisk położony jest na wypracowanie gotowości do nauki. Istotne jest również korygowanie zachowań niepożądanych, wyrobienie umiejętności posługiwania się przyborami szkolnymi oraz doskonalenie funkcji poznawczych. W zależności od problemów związanych komunikacją wprowadzane są różne metody komunikacji alternatywnej. Przestrzeń w sali lekcyjnej podzielona jest na wyodrębnione miejsca przeznaczone do konkretnych form aktywności. W edukacji realizowana jest podstawa programowa przewidziana dla pierwszego etapu edukacyjnego, dostosowana do możliwości każdego dziecka. Materiał dydaktyczny jest realizowany w systemie bloków tematycznych w kolejnych dniach tygodnia. Raz w tygodniu uczniowie biorą udział w zajęciach w Sali Doświadczania Świata. Ponadto wszystkie dzieci korzystają z zajęć rewalidacyjnych.


      Do klasy 2e uczęszczają uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. W zależności od potencjału i możliwości, dzieci przyswajają elementy edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, jak również nabywają umiejętności społeczne, doskonaląc czynności związane z samoobsługą. W pracy z uczniami duży nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności porozumiewania się w życiu codziennym, poznawanie otoczenia i kształtowanie pozytywnych wzorców zachowania. Zajęcia muzyczne i ruchowe odbywają się ze specjalistami z dziedziny muzyki i wychowania fizycznego. Dzieci z klasy 2e systematycznie biorą udział w zajęciach z ceramiki oraz spotkaniach biblioterapeutycznych. Uczęszczają również na zajęcia rewalidacyjne, podczas których usprawniane są zaburzone funkcje rozwojowe.